blaupunkt xtreme vloer stofzuigen

Privacy beleid Blaupunkt

Privacy beleid

Privacybeleid Smart Life B.V. (Blaupunkt Robotics, Bluebot Robotics, BluebotXS Plus, Bluebot)

Inzake de webshop: https://blaupunktrobotics.eu/

Gegevensbescherming in een oogopslag

De volgende aanwijzingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt  geïdentificeerd worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van de bescherming van persoonsgegevens, verwijzen we naar onze onderstaande privacybeleidsverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website komt voort uit het zogenoemde Impressum (drukkersmerk). Deze dienst is het eerste aanspreekpunt voor privacykwesties.

Wie mag deze website gebruiken?

Iedereen die minstens 16 jaar oud is mag deze website gebruiken. Wanneer u jonger dan 16 jaar bent, mag u de pagina niet gebruiken.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld op basis van wat u zelf heeft verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u in een contactformulier of bij een nieuwsbrief heeft ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch door middel van onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of surftijden op de pagina‘s). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website raadpleegt.

Analyse van uw gegevens

Wanneer u onze website bezoekt kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral door middel van cookies en de zogenaamde analysetools. De analyse van uw surfgedrag is anoniem zodat u hierdoor niet kan getraceerd worden. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of u kunt het gebruik van bepaalde tools verhinderen. Raadpleeg hiertoe onze privacybeleidsverklaring in de rubriek “Modules van derden en analysetools” voor meer details.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de Webpagina op een foutloze manier ter beschikking te kunnen stellen.

Met andere gegevens kunnen we uw gebruikersgedrag op het Internet analyseren (bijvoorbeeld via cookies). Dergelijke analyses gebeuren anoniem en kunnen u niet persoonlijk traceren. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. Raadpleeg hiertoe onze privacybeleidsverklaring in de rubriek “Modules van derden en analysetools” voor meer details.

Welke rechten heeft u over uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos informatie over herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen. U hebt ook een recht om de correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te eisen. Raadpleeg hiertoe de privacybeleidsverklaring onder de rubriek “Beperking van de verwerking”.

U kunt ons op elk gewenst moment contacteren via het adres vermeld in het impressum voor verdere vragen aangaande het onderwerp van persoonsgegevensbescherming. U hebt bovendien een recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wordt de overdracht van uw gegevens gecodeerd?

Ja. Deze website maakt gebruik van encryptie. Dit is om te voorkomen dat onbevoegden toegang zouden hebben tot uw gegevens.

__________________________________________

Privacybeleidsverklaring

1. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

De operators van deze webpagina‘s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt  geïdentificeerd worden. Deze privacyverklaring licht toe welke informatie wij verzamelen en wat wij ermee doen. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het Internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst voor de verwerking van de gegevens op deze website komt voort uit het zogenoemde Impressum (drukkersmerk). De verantwoordelijke dienst is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Recht van bezwaar tegen de verzameling van gegevens in specifieke gevallen, evenals tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Als de gegevens op grond van de bepalingen van art. 6, par. 1, lid e of f GDPR, worden verwerkt, heeft u op elk moment het recht om, omwille van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens beroep aan te tekenen; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De relevante rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, verwijst naar deze privacybeleidsverklaring. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, zullen wij uw persoonlijke gegevens in kwestie niet meer verwerken, tenzij we met dwingende en gerechtvaardigde redenen kunnen bewijzen dat de verwerking zwaarder opweegt tegen uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking noodzakelijk is ter handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims (bezwaarschrift volgens art.  21 par. 1 GDPR).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking met betrekking tot uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband staat met de direct marketing.  Als u bezwaar heeft, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct-marketingdoeleinden (bezwaarschrift volgens art. 21 par. 2 GDPR).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. Deze worden u vóór aanvang van de gegevensverwerking uitdrukkelijk gevraagd. U kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiertoe volstaat het om ons een eenvoudig informeel bericht per e-mail te verzenden. De wettigheid van de herroeping van gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Beroep aantekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De websitebezoeker wordt erop gewezen dat hij in het geval van inbreuken op de gegevensbeschermingswet het recht heeft om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wet inzake gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een andere verantwoordelijke persoon in een gebruikelijk, machineleesbaar formaat te laten bezorgen. Mocht u een rechtstreekse gegevensoverdracht wensen naar een andere verantwoordelijke persoon, kan dit enkel gebeuren wanneer dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van een SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van gevoelige inhoud, die u ons als siteoperator toezendt. U erkent een gecodeerde veiligheidsverbinding wanneer de adresbalk van de browser van ‘https://’ naar ‘https://’ verandert en het hangslotsymbool in uw protocol aanwezig is.

Als de SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u verstrekt aan ons, niet door anderen worden gelezen.

Recht op informatie, afscherming, verwijdering, correctie

In het kader van de toepasselijke wetsbepalingen hebt u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvangers, over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig een recht op correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment contacteren via het adres vermeld in het impressum voor verdere vragen aangaande het onderwerp van persoonsgegevensbescherming.

Beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. U kunt ons hiertoe op elk gewenst moment contacteren via het adres vermeld in het impressum. De wet betreffende de beperking van de gegevensverwerking is van toepassing in de volgende gevallen:

• Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. U hebt het recht om, voor de duur van de controle, de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
• Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onrechtmatige wijze is gebeurd / gebeurt, kan u de beperking van de verwerking van de gegevens in plaats van verwijdering eisen.
• Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, en u deze toch ter uitoefening, rechtvaardiging of handhaving van juridische claims nodig hebt, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen.
• Wanneer u een bezwaarschrift volgens art. 21 par. 1 GDPR hebt ingediend, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. U hebt het recht om, voor de duur van de controle, de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wordt de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze persoonsgebonden gegevens – uitgezonderd uw eigen gegevensopslag – uitsluitend worden verwerkt met toestemming van de betrokken persoon of ter handhaving, uitoefening of rechtvaardiging van juridische claims of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of nog, om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Wijziging van de privacybeleidsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit privacybeleid overeenkomstig de wettelijke voorschriften te allen tijde te wijzigen.

1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De webpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

U kunt uw browser instellen zodat u over het opslaan van cookies wordt geïnformeerd en  u slechts in bepaalde individuele gevallen cookies toelaat, zodat u cookies enkel voor bepaalde gevallen of in het algemeen aanvaardt, en zodat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgend bezoek herkennen.

Cookies, die voor de uitvoering van het digitale communicatieproces of ter beschikkingstelling van de door u gewenste functies (bv. functie van het winkelkarretje) noodzakelijk zijn, worden volgens art. 6 par. 1 lid f GDPR opgeslagen. De operator van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om zijn diensten op een technisch probleemloze en optimale manier ter beschikking te kunnen stellen. De andere opgeslagen cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server-Log-Files

De provider van de webpagina‘s verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze informatie omvat:

• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de computertoegang
• Tijd van de serveraanvraag
• IP-adres (dit zal worden geanonimiseerd, waarbij het laatste cijfer wordt vervangen door een “0”)

Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens plaats met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens aanvullend te controleren, als we ons bewust worden van concreet bewijs van illegaal gebruik. De gegevensverzameling gebeurt op grond van art. 6 par. 1 lid f GDPR; De operator van de webpagina‘s heeft een rechtmatig belang bij een technisch probleemloze en optimale terbeschikkingstelling van zijn webpagina‘s. Om dit te kunnen realiseren, moeten server-logbestanden worden aangemaakt.

Registratie op deze website

U kunt registreren op onze website om te genieten van extra functies op de pagina. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens uitsluitend ten behoeve van  het gebruik van het desbetreffende product- of dienstenaanbod, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden ingegeven. Is dit niet het geval, dan zullen we de inschrijving moeten annuleren.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen op het vlak van de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat u bij de registratie heeft opgegeven.

De gegevens die worden ingevoerd tijdens de registratie worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a GDPR). U kunt op elk gewenst moment een door u verleende toestemming intrekken. Hiertoe volstaat het om ons een eenvoudig informeel bericht per e-mail te verzenden. De wettigheid van de eerder aangekondigde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die werden verzameld tijdens de registratie worden door ons opgeslagen zolang u bent geregistreerd op onze Web-pagina en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onveranderd.

Verwerking van gegevens (klant- en contractbeheer)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens slechts voor zover zij noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging, de rechtvaardige inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekkingen (standengegevens). Dit gebeurt op grond van van art. 6 par. 1 lid. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen bepaalt. Persoonsgebonden informatie over het gebruik van onze internetsites (“gebruiksgegevens”) verzamelen, verwerken en gebruiken we uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om het de gebruiker mogelijk te maken om de diensten te gebruiken en te factureren.

De verzamelde klantengegevens worden na sluiting van de overeenkomst of na beëindiging van de zakenrelatie, doch niet vóór het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, verwijderd.

Gegevensoverdracht bij sluiting van de overeenkomst voor online winkels, handelaars en goederenverzending

Wij verstrekken uitsluitend persoonlijke informatie aan derden wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van goederen of de kredietinstelling die instaat voor de betalingsverwerking. Een verdere overdracht van gegevens kan enkel gebeuren wanneer u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Er vindt geen bekendmaking van uw informatie aan derden plaats zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen bepaalt.

Gegevensoverdracht bij sluiting van de overeenkomst

Wij verstrekken uitsluitend persoonlijke informatie aan derden wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals aan de kredietinstelling die instaat voor de betalingsverwerking.

Een verdere overdracht van gegevens kan enkel gebeuren wanneer u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Er vindt geen bekendmaking van uw informatie aan derden plaats zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen bepaalt.

1. Modules van derden en analysetools

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de internetanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie werd verzameld, wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over de omgang met de gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u terug in de privacybeleidsverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browser Plugin

U kunt door een aangepaste instelling van uw browserprogramma voorkomen dat cookies worden opgeslagen. We wensen er echter op te wijzen dat u bijgevolg niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google worden geregistreerd en door Google worden verwerkt, door middel van het downloaden en installeren van de browser add-on beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaarschrift tegen gegevensverwerving

U kunt verhinderen dat Google Analytics uw gegevens verzameld, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gebruikt, waardoor het verzamelen van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze site wordt voorkomen: Google Analytics uitschakelen

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Dankzij deze functie kunnen rapporten worden opgesteld die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van webpagina‘s bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesse gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derde providers. Deze gegevens kunnen aan een bepaald persoon gekoppeld worden. U kunt deze functie op elk gewenst moment via de weergave-instellingen  in uw Google-account uitschakelen of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven in het punt “Bezwaarschrift tegen gegevensverwerving”.

Opdrachtgegevensverwerking

We hebben met Google een overeenkomst gesloten voor opdrachtgegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming in het gebruik van gegevens door Google Analytics.

IP-Anonimisering

We gebruiken de functie “Activering van IP-anonimisering“ op deze Web-pagina. Dientengevolge wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese  Economische Ruimte op een afgekorte manier verstrekt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te verwerken, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan de operator van de website te kunnen aanbieden. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics via uw browser wordt verstrekt, wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Rechtsgrondslag

De Google-Analytics-Cookies worden opgeslagen volgens art. 6 par. 1 lid f GDPR; De operator van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gedrag van de gebruiker, om zowel het aanbod op de website als zijn advertenties te optimaliseren.

Facebook-Plugins (Like-Button)

Op onze pagina’s worden plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten, geïntegreerd. U kan de facebookplug-ins herkennen aan het facebooklogo of de like-knop („vind ik leuk“) op onze pagina. U vindt een overzicht van de Facebookplug-ins op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook verkrijgt hierdoor de informatie aangaande het IP-adres waarmee u onze website heeft bezocht. Wanneer u klikt op de Facebook “like button” terwijl u bent ingelogd bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze webpagina’s koppelen aan uw facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen met uw gebruikersaccount. Wij zouden graag erop wijzen dat wij als provider geen kennis hebben ontvangen van de inhoud van de toegezonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u terug in de privacybeleidsverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze webpagina‘s koppelt met uw gebruikersaccount van Facebook, dient u uit te loggen uit uw gebruikersaccount bij facebook.

Vimeo
Op onze website maken we gebruik van, of linken we naar, videomateriaal dat direct in de website kan worden afgespeeld. Wij kiezen ervoor om deze video’s op te slaan op Vimeo. Bij het bekijken van onze cases of andere plaatsen waar video afgespeeld kan worden, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo dienst. Vimeo gebruikt alleen essentiële cookies voor de video-speler, er worden geen tracking of advertising cookies gebruikt. Zie ook Vimeo’s cookie policy.

Contactgegevens
Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”)
Fellenoord 39
5612AA  Eindhoven
Nederland
Telefoon nummer: +31 (0)88-5667700
E-Mail: info@blaupunktrobotics.eu