blaupunkt bluebot comfort plus robotstofzuiger

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Beperkte garantie Blaupunkt Bluebot

Blaupunkt BlueBot garandeert dat, onder voorbehoud van de hierna genoemde uitsluitingen en beperkingen, onderdelen (a-b-c-d-e) en onderdelen met motoren, een garantie van twee (2) jaar hebben vanaf de aankoopdatum (de "Garantieperiode"). Het hoofdprintplaat (Main PCB) heeft een garantie van één (1) jaar, en de batterij heeft een garantie van zes (6) maanden.

In het geval dat het product niet voldoet aan de garantienormen naar onze redelijke tevredenheid, zullen we binnen een redelijke commerciële termijn het product ofwel crediteren, repareren of vervangen zoals hieronder beschreven, kosteloos. De koper draagt de logistieke kosten voor het retourneren van het product.

Indienen van een claim onder de Beperkte Garantie

Als u een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact op met support@blaupunktrobotics.eu. Zorg ervoor dat u het serienummer van uw product en het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum en volledige productdetails bij de hand hebt. Onze collega's zullen u adviseren over het proces voor het indienen van een claim.

Elke claim onder de Beperkte Garantie is afhankelijk van uw melding aan ons (of ons geautoriseerde servicebedrijf/distributeur) van het vermeende defect binnen een redelijke termijn nadat het u is opgevallen en, in ieder geval, uiterlijk bij het verstrijken van de garantieperiode.

Herstel

Indien een claim wordt ontvangen binnen de garantieperiode en het product blijkt defect te zijn onder de garantie, zullen we naar eigen goeddunken:

a) Het product crediteren na inspectie van het geretourneerde product.
b) Het product repareren.
c) Het product omruilen voor een nieuw product, of een product dat is vervaardigd van nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen en ten minste functioneel gelijkwaardig is aan het originele product.
d) Het product omruilen voor een nieuw en verbeterd model dat ten minste dezelfde of verbeterde functie heeft als het originele product.

Voor zover de toepasselijke wetgeving toestaat, zal de garantieperiode niet worden verlengd, vernieuwd of anderszins beïnvloed door de latere omruil, wederverkoop, reparatie of vervanging van het product. Echter, elk onderdeel dat is gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode valt onder de resterende oorspronkelijke garantieperiode of negentig (90) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van wat langer is. Vervangen of gerepareerde producten worden, indien van toepassing, zo snel mogelijk aan u geretourneerd. Alle vervangen onderdelen of andere apparatuur worden ons eigendom. Als blijkt dat het product niet onder deze Beperkte Garantie valt, behouden wij (en onze geautoriseerde servicebedrijven) zich het recht voor om een verwerkingskosten in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het product kunnen we nieuwe, equivalent aan nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen gebruiken.

Wat niet wordt gedekt?

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Beperkte Garantie niet van toepassing als de defecten verband houden met:

(a) normale slijtage (inclusief, maar niet beperkt tot, slijtage van batterijen);
(b) defecten veroorzaakt door ruwe of ongepaste behandeling of gebruik, of schade veroorzaakt door ongeluk, misbruik, verwaarlozing, brand, water, bliksem of andere natuurrampen;
(c) het feit dat de batterij kortgesloten is, als de afdichtingen van de batterijbehuizing of de cellen zijn verbroken of tekenen van knoeien vertonen, of als de batterij is gebruikt in apparatuur anders dan waarvoor deze is gespecificeerd;
(d) niet-naleving van de productinstructies;
(e) opzettelijke of doelbewuste schade, verwaarlozing of nalatigheid;
(f) het gebruik van reserveonderdelen of andere vervangingsartikelen (inclusief verbruiksartikelen) die niet door ons zijn verstrekt of aanbevolen;
(g) enige wijziging aan het product die door u of een derde partij die niet door ons is gemachtigd, is uitgevoerd;
(h) onvoldoende verpakking van het product voor transport;
(i) extreme of externe oorzaken buiten onze redelijke controle.

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op verbruiksaccessoires en andere verbruiksartikelen, zoals filters of borstels. Deze Beperkte Garantie is ongeldig als (a) het serienummer van het product is verwijderd, uitgewist, verminkt, gewijzigd of op enigerlei wijze onleesbaar is (zoals bepaald naar ons eigen goeddunken), of (b) u in strijd bent met de voorwaarden van deze garantie of uw contract met ons.

Beperking van BlueBot's aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige en exclusieve remedie tegen BlueBot en de enige en exclusieve aansprakelijkheid van BlueBot met betrekking tot gebreken in uw product. Deze Beperkte Garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden van BlueBot, hetzij mondeling, schriftelijk, (niet-verplicht) wettelijk, contractueel, in onrechtmatige daad of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, enige impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Deze Beperkte Garantie sluit echter niet uit en beperkt niet:
I) enige wettelijke (statutaire) rechten die u heeft onder de toepasselijke nationale wetten of
II) enige rechten die u heeft tegen de verkoper van het product